Zasady funkcjonowania w czasie COVID-19

Zasady funkcjonowania hotelu „Pałac Lucja” w czasie COVID-19:  

1.Na terenie obiektu ta na zewnątrz istnieje obowiązek noszenia maseczki ochronnej (oprócz pokoju hotelowego).
2.Na recepcji jednoczesno  może przebywać tylko 1 osoba.
3.Przy wyjściu do recepcji konieczna dezynfekcja rak.
Przy zameldowaniu do hotelu koniczny jest pomiar temperatury. Zameldowane do hotelu tylko osoby zdrowej w których temperatura nie przekracza 38oC oraz nie wykazują innych objawów takich jak: kaszel, katar, duszności, problemy z oddychaniem. W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia oznak zakażenia korona wirusem zostanie zastosowana „Procedura postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/klienta zakażenia korona wirusem”.
4.Bezwzględny zakaz przebywania w hotelu nie zakwaterowanych osób.
5.Na terenie obiektu jest konieczne zachowanie dystansu społecznego minimum 1,5 m odległości osoby od osoby.
6.Zameldowanie osób do hotelu odbywa się tylko od godziny 14:00 do godziny 21:00.
7.Od godziny 22:00 na terenie całego obiektu obowiązuje cisza nocna.
8.Na terenie całego budynku hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia. 
9.Rutynowe sprzątania pokoi odbywa się jedynie na życzenie klienta.
10.Recepcja czynna w godzinach 07:00-10:00 (wymeldowanie) oraz 14:00-21:00 (zameldowanie). W czasie pracy odbywa się bieżące dezynfekowanie, blatu recepcyjnego (po każdym gościu), klamek, poręczy, uchwytów, długopisów oraz innych, często dotykanych powierzchni.
11.W czasie pobytu prosimy o samokontrole stanu zdrowia. W przypadku pogorszenia w stanu zdrowia  (stwierdzenie oznak COVID-19) gość obowiązuję się  do niezwłocznego  pozostania w pokoju ta informowania o zaistniałej sytuacji pracownika recepcji hotelu pod nr tel. +48774398473 oraz stacji sanitarno-epidemiologicznej +48 222 500 115. Zostanie uruchomiona „Procedura postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/klienta zakażenia korona wirusem”.
12.W związku z zagrożeniem wirusem SARS CoV – 2 hotel ograniczył wszystkie usługi gastronomiczne, w tym śniadania.
13.W pokojach hotelowych się znajdują maseczki ochronne dla każdego gościa oraz nadana możliwość do samodzielnego przygotowania gorzących napojów. W trosce o bezpieczeństwo wszystkie naczynie jest jednorazowe (wykonane z materiałów innych jak plastyk) ta zapakowane.

Od dnia 14/02/2021 stosowane następne procedury bezpieczeństwa w związku z wirusem SARS CoV – 2

1.Ustalany maksymalny stopień wykorzystania miejsc noclegowych na poziomie 50% pokoi znajdujących się w naszym obiektu.
2.Działa bezwzględny zakaz przebywania w hotelu  nie zakwaterowanych.
3.Na terenie hotelu umieszczono dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne dla gości.
4.W każdym pokoju się znajduje „powitalna” maseczka ochronna dla każdego gościa, w razie potrzeby każdy gość może kupić dodatkowa maseczkę w recepcji.
5.Usunięte zostały gazety, ulotki oraz innych materiały do wspólnego korzystania.
6.W pomieszczeniach wywieszone sanitarnohigieniczne instrukcji dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a  przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcji prawidłowej dezynfekcji rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek  oraz  maseczek
7.Zapewniono sprzęt i środki oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy oraz zapełniono wymaganego dystansu przestrzennego między personelem a gośćmi (minimum 1,5 metra).
8.Ograniczono do minimum czasu przebywania gościa przy recepcji oraz w holu recepcyjnym może przebywać 1 osoba (lub osoby z 1 gospodarstwa domowego) konieczne jest zachowanie dystansu społecznego  (minimum 1,5 m odległości osoby od osoby).
9.Bieżące dezynfekowanie, ogólnych toalet, blatu recepcyjnego (po każdym gościu), klamek, poręczy, uchwytów, telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz innych, często dotykanych powierzchni.
10.Precyzyjne dozowanie profesjonalnych środków myjących.
11.Ograniczenie rutynowego sprzątania pokoi, które powinno się odbywać jedynie na życzenie klienta. Sprzątanie odbywa się bez obecności gościa w pokoju.
12.Po każdym kliencie prowadzone rutynowe sprzątniecie pokoju i dezynfekcję wszystkich powierzchni dotykowych (w tym oparcia krzeseł), sprzętu (np. piloty) i łazienki oraz gruntowne wywietrzenie pomieszczenia. Pokój można ponownie wynająć po zakończeniu dezynfekcji ta wywietrzeniu.
13.Personel sprzątający wyposażony i przestrzega używania jednorazowej maseczki, rękawiczek, a w razie potrzeby jednorazowego fartucha z długim rękawem. Pościel i ręczniki prane w temp. min 60º C z dodatkiem detergentu. Prane i dostarczane w reżimie sanitarnym.
14.W łazienkach ogólnodostępnych dostępne do używania tylko jednorazowe ręczniki papierowe.
15.Możliwość korzystania z suszarek nadmuchowych oraz suszarek do włosów w łazienkach pokojowych po spełnieniu następujących warunków:
- zameldowani goście są z tego samego środowiska ( pomieszczenie sanitarnohigieniczne nie będzie udostępniane innym gościom hotelowym),
- łazienka pokojowa zostanie gruntownie sprzątnięta i zdezynfekowana po wymeldowaniu gości ze szczególnym uwzględnieniem najbliższego otoczenia suszarki nadmuchowej tj. umywalka wraz z armaturą, podłoga, jak również bliskie powierzchnie, w tym również sama suszarka.
16.Zabezpieczamy systematyczne wietrzenie wszystkich pomieszczeń hotelu, w wyznaczonych zakresach czasowych.
17.W związku z zagrożeniem wirusem SARS CoV – 2 hotel zawiesił realizacje wszystkich usług gastronomicznych (nie serwujemy żadnych posiłków, w tym śniadania) oraz możliwość korzystania z Sali konferencyjnej ta pokoju zabaw. Hotel w trakcji zmiany przepisów pozostawia prawo do zawieszenia lub ograniczenia usług, które zwiększałaby zagrożenie gości oraz personelu hotelu.
18.Wyznaczony i przygotowany pokoj, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
19.Na recepcji zostały umieszczany numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
20.Informowanie wszystkich gości oraz potencjalnych klientów hotelu/obiektu/pensjonatu o procedurach bezpieczeństwa zastosowanych w związku z wirusem SARS CoV - 2 w hotelu odbywają się przy zameldowaniu oraz udostępniono na stronie internetowej www.palac lucja.pl.
21.Na terenie obiektu zalecamy jest mierzenie temperatury ciałą (możliwa jest samokontrola gości w zakresie pomiaru temperatury – termometr dostępny w recepcji).
22.Pry zameldowaniu jest konieczne przeprowadzenie pomiaru temperatury przez pracownika recepcji na danej zmianie za pomocą termometru bezdotykowego.  

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/klienta zakażenia korona wirusem

1.W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, gość nie powinien zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinien zostać poinstruowany o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
2.Jeśli gość mieszka w hotelu/ obiekcie/pensjonacie – czasowe odizolowanie go w dedykowanym pomieszczeniu, powiadomienie dyspozytora medycznego o podejrzeniu zakażenia i zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
3.Ustalenie listy pracowników oraz klientów (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach  obiektu, w których przebywał klient i  zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
4.Wstrzymanie przyjmowania gości, powiadomienie właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej i stosowanie się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom/obsłudze hotelu 

 1. Pracownicy powinie zachować bezpieczeństwo pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w zakładach pracy minimum 1,5 m).
 2. Podzielenie zmian pracy w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników przebywających w danym momencie na terenie hotelu, stosownie do możliwości.
 3. W tym samym czasie ze wspólnych obszarów szatni mogę korzystać tylko 1 pracownik. Obsługa hotelu wyposażona w środki ochrony indywidualnej, w tym maski lub przyłbice, rękawiczki oraz środki do dezynfekcji rąk, a także nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem, do użycia w razie potrzeby.
 4. Zalecenia dla pracowników:
  • Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.
  • Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków. 
  • Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane 1,5 metra).
  • Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
  • Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
  • Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
  • Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka.
  • Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
  • Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.
 5. Zapewniać nietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeń.
 6. Spotkania i narady wewnętrznych przeprowadzane przy otwartych oknach z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości  pomiędzy osobami (minimum 1,5 m); preferowany kontakt telefoniczny oraz mailowy.
 7. Ograniczenie korzystania przez pracowników z przestrzeni wspólnych, w tym:
  • Dla każdego pracownika wprowadzony różne godziny przerw,
  • ze wspólnych obszarów w danym czasie mogę korzystać tylko 1 pracownik.
 8. Nie angażowanie w bezpośredni kontakt z klientem osób powyżej 60.r.ż oraz przewlekle chorych.
 9. Obowiązek stosowania przez dostawców hotelu środków ochrony osobistej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 10. Przygotowano procedura postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia i skuteczne poinstruowano pracowników.

Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u pracownika/obsługi

 1. Obowiązek zapoznania personelu hotelu odnośnie wprowadzonego protokołu związanego z wirusem SARS CoV-2 (przekazanie najważniejszych wytycznych i obowiązków w tym zakresie).
 2. Pracownicy i obsługa hotelu poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 3. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach  gis.gov.pl  lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 4. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem  zostanie niezwłocznie odsunięty go od pracy i odesłany transportem indywidualnym do domu. Niezwłocznie zostanie wstrzymane przyjmowanie klientów, powiadomiona właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 5. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.
 6. Ustalony obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 7. Stosuje się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 8. W Obiekcie hotelowym  jest wydzielone pomieszczenie do czasowego odizolowania osoby w przypadku podejrzenia u osoby zakażenia korona wirusem, wyposażone w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący.

 

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.